Klachten reglement MEEbeWind

Klachten reglement MEEbeWind

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Organisatie: MeeBewind zoals onder beschreven
 • Bewindvoerder: J.M. de Meijer
 • Directie: J.M. de Meijer
 • Medewerker (NVT)
 • Klager: Cliënten van MEEbeWIND cq. hun wettelijk vertegenwoordiger of voormalige cliënten cq. hun wettelijk vertegenwoordiger binnen een termijn van een jaar na het beëindigen van hun relatie met MEEbeWIND of erfgenamen van cliënten binnen een termijn van twee jaar na overlijden van de cliënt.
 • Brancheorganisatie: Horus
 • Bezwaar : Bezwaar
 • Klacht: Klacht

Artikel 2
Deze regeling is bedoeld voor cliënten van MEEbeWIND cq. hun wettelijk vertegenwoordiger of voormalige cliënten cq. hun wettelijk vertegenwoordiger binnen een termijn van een jaar na het beëindigen van hun relatie met MEEbeWIND of erfgenamen van cliënten binnen een termijn van twee jaar na overlijden van de cliënt

Artikel 3
Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de klager op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de klager en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De klager ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de klager niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een officiële klacht indienen.

Artikel 4
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving waartegen de klacht gericht is

Artikel  5
Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

 • de klager zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
 • de klacht anoniem is
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel 6
Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie, deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de klager en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de klager.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (Horus) of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7
Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van de Horus.

Artikel 8
Alle bezwaren en klachten van klager worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de klager worden gevraagd.

Artikel 9
De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Artikel 10
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019 en geldt voor onbepaalde tijd.