Privacy verklaring

Privacy Verklaring MEEbeWind

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MEEbeWIND verwerkt van haar cliënten.
Indien je klant wordt van MEEbeWIND, of om een andere reden persoonsgegevens aan MEEbeWIND verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
MEEbeWIND, De Maas 9, 5684 PL BEST, telefoonnummer 06-12928993, KvK nummer 64951553, tevens te bereiken via mailadres info@meebewind.nl.

2. Welke gegevens verwerkt MEEbeWIND en voor welk doel
2.1 In het kader van de aanmelding en uitvoering beschermingsbewind volgens artikel 431
Burgerlijk wetboek Boek 1 worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, BSN nummer,
burgerlijke staat, namen medebewoners, kopie legitimatiebewijs.
b) adresgegevens eventueel postadres.
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s).
d) gegevens schuldeisers, debiteuren en crediteuren.
2.2 MEEbeWIND verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uitvoeren van het totale financiëel beheer bij beschermingsbewind en budgetbeheer.
2. Welke gegevens deelt MEEbeWIND met andere partijen en voor welk doel
Om de financiën te kunnen beheren kan het zijn dat MEEbeWIND uw persoonlijke gegevens deelt met financiële betrokkenen, zoals schuldeisers, debiteuren en crediteuren. Dit om betrokkenen in kennis te stellen dat er sprake is van budgetbeheer of bewind, om gegevens op te vragen en/of om wijzigingen door te geven.

E-mail berichtgeving (opt-out):
MEEbeWIND gebruikt je naam en e-mailadres om met je te communiceren over de voortgang van je dossier.

3. Bewaartermijnen
MEEbeWIND verwerkt en bewaart je gegevens 7 jaar, waarna deze worden vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MEEbeWIND passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Bij MEEbeWIND kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MEEbeWIND zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met MEEbeWIND.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop MEEbeWIND je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met MEEbeWIND.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons emailadres: info@meebewind.nl.

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Privacyverklaring opgesteld op 05-11-2018