Wat doen wij

– aanvraag indienen bij de rechtbank
– controleren of je voldoende inkomen krijgt
– de vaste lasten betalen
– belastingaangifte doen
– toeslagen aanvragen
– bijzondere bijstand aanvragen
– administratie van de inkomsten en uitgaven bijhouden
– ziektekosten declareren
– aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting
– contact onderhouden met eventuele schuldeisers
– indien mogelijk betalingsregelingen met schuldeisers treffen
– helpen bij het aanvragen van een schuldenregeling bij de gemeente
– jaarlijks rekening en verantwoording afleggen bij de rechtbank

– Een identiteitskaart of paspoort voor je aanvragen
– Inschrijven in de basisadministratie van de gemeente
– Medische gegevens aanleveren
– Woonruimte voor je zoeken
– Betaald werk voor je zoeken
– Digid voor je aanvragen
– Uitschrijven bij het zorgkantoor
– Aanmelden bij werk.nl
– Eventuele aangiftes doen bij de politie

– Dat je zorgt dat er een adres is waar je ingeschreven staat
– Een inkomen hebben en behouden
– Inzicht geven in alles wat met geld te maken heeft
– Geen nieuwe schulden maken (ook geen spullen op afbetaling kopen)
– Wijzigingen zoals bijvoorbeeld een scheiding, verhuizing zo snel mogelijk doorgeven
– Geen abonnementen afsluiten zonder dat dit eerst is overlegd (bijvoorbeeld telefoonabonnementen, maar ook overstappen van energieleverancier)

Je kunt ons mailen via info@meebewind.nl. Je ontvangt hier altijd binnen twee werkdagen antwoord op.

We zijn ook telefonisch bereikbaar tijdens de spreekuren:

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 10:00 en 12:00 uur

Tel. 0612928993 (met uitzondering van officiële feestdagen)

We zullen je dan een aantal vragen stellen over je huidige situatie. Zoals waar je woont, of er een inkomen is, of je werkt als zelfstandige. Vervolgens wordt er een kennismakingsgesprek ingepland. Dit gesprek zal over het algemeen bij je thuis plaatsvinden. Je krijgt dan verdere uitleg over bewindvoering, hoe de aanmelding zal verlopen en welke documenten we van je nodig hebben. Er zal een uitgebreid intakeformulier ingevuld worden. Ook wordt er een plan van aanpak gemaakt. Vervolgens gaan wij die aanmelding versturen naar de rechtbank. We kunnen de aanmelding pas naar de rechtbank versturen als we alle informatie die we van je vragen, compleet hebben.

Zodra we alle nodige informatie compleet hebben, sturen we de aanmelding naar de rechtbank. Het is afhankelijk hoe druk is het is bij de rechtbank, maar binnen een aantal weken ontvang je een uitnodiging voor een zitting.

De rechter gaat je zelf vragen waarom je beschermingsbewind nodig hebt. Als de rechter het ermee eens is wordt er een beschikking afgegeven. Deze heb je meestal binnen twee weken na de zitting. Zodra de beschikking is afgegeven start het bewind.

Zodra de beschikking voor bewind bij ons binnen is, gaan we nieuwe bankrekeningen openen. Je krijgt een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen al je inkomsten binnen. En van deze rekening doen wij alle betalingen namens jou. De leefgeldrekening is bedoeld voor het geld dat je zelf ontvangt voor je dagelijkse kosten. Hiervan krijgt je een pinpas. Hoeveel geld je hiervoor krijgt is afhankelijk van hoe hoog je inkomen is, en hoe hoog de vaste lasten en betalingen voor schuldeisers zijn. Dit kan dus voor iedereen verschillend zijn. MEEbeWIND is wel van mening dat leefgeld heel belangrijk is en we zullen altijd in overleg met je proberen te regelen.

Als je onder bewind staat wil dat nog niet zeggen dat je schulden ook meteen opgelost worden. We vragen alle schuldeisers om te stoppen met rente rekenen, maar daar gaan ze niet altijd mee akkoord. Zo lang er niet wordt afgelost aan de schulden, zal het totaalbedrag hoger worden omdat er dan rente bijgerekend wordt.

Verder kan het gebeuren dat er onverwachte rekeningen binnenkomen. Zoals bijvoorbeeld een boete die niet meteen betaald kan worden. Die wordt dan ook bij de schulden meegeteld.

De rechter kan twee verschillende soorten bewind uitspreken. Voor onbepaalde tijd of voor vijf jaar. In beide gevallen is het zo dat er iedere vijf jaar een evaluatie naar de rechtbank gestuurd moet worden. Hierin moeten we uitleggen waarom het bewind nog langer moet doorlopen of dat het eerder gestopt kan worden.

Ook als het bewind voor onbepaalde tijd is uitgesproken, kan je er tussentijds mee stoppen (zie: wanneer stopt het bewind)

Er zijn verschillende redenen waarom het bewind kan stoppen:

 • Het is uitgesproken voor vijf jaar en er zijn geen redenen om het te verlengen.
 • In overleg vinden we beiden dat het bewind opgeheven kan worden. Dan schrijven we een brief naar de rechtbank met het verzoek tot opheffing. Dan worden we opnieuw uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank en mogen we beiden toelichten waarom het bewind niet meer nodig is.
 • Als we niet meer samen door één deur kunnen en daar samen niet meer uit kunnen komen. Dan zullen wij ons ontslag indienen bij de rechtbank.
 • Als je zelf niet meer verder wil met ons. Je kan een verzoek indienen bij de rechtbank tot opheffing van het bewind.

Zie hier het klachtenreglement.

Als je een klacht hebt neem dan eerst contact met ons op om dit te bespreken.
Als de klacht niet naar wens wordt behandeld kan je contact opnemen met de branchevereniging BPBI.
Als de afhandeling ook bij de BPBI niet naar wens is verlopen kan er een klacht bij de rechtbank ingediend worden.  (website rechtspraak.nl)

Het grote verschil tussen bewind en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet door de rechter wordt uitgesproken. Je kan bij ons ook terecht voor budgetbeheer, we kunnen dan aan de slag zonder tussenkomst van de rechter. Een nadeel is dat er voor de kosten van budgetbeheer geen bijzondere bijstand aanvraagd kan worden. Voor mensen met een minimuminkomen is dit voor bewindvoering wel mogelijk.

De rechter kan beslissen dat iemand onder curatele wordt gesteld. Dat betekent dat die persoon handelingsonbekwaam wordt. Dit houdt in dat deze persoon zelf geen zakelijke beslissingen meer kan nemen zonder toestemming van zijn curator. Ook als ben je 18 jaar of ouder, je mag bijvoorbeeld toch niet stemmen. Je kan ook niet zonder toestemming iets kopen of huren. Op het moment dat de persoon dit toch doet, is de overeenkomst vernietigbaar. Dit betekent dat de curator de overeenkomst kan terugdraaien.

De rechter kan ook beslissen dat mentorschap nodig is. Mentorschap kan opgelegd worden aan meerderjarige personen als deze als gevolg van geestelijke of lichamelijke beperkingen tijdelijk of voor een langere periode geen beslissingen meer kan nemen. Dit gaat dan om de zaken die niet met geld te maken hebben, maar bijvoorbeeld met begeleiding, verpleging en behandeling. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is iemand die dementeert.

Onderstaande personen kunnen bewind aanvragen voor iemand anders:
– partner
– bloedverwanten tot de vierde graad
– voogd (zolang betrokkende minderjarig is)
– officier van justitie
– instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft
– curator of mentor.
Bij ons blijft echter altijd voorop staan dat er commitment moet zijn van degene die onder bewind komt. Als iemand min of meer wordt gedwongen komt dit de samenwerking over het algemeen niet ten goede en is geen van de partijen hiermee geholpen. Tevens moet er een onderlinge ‘klik’ zijn. Als tijdens de intake blijkt dat die er niet is, wordt dit besproken en meegenomen in de overweging of we de aanmelding naar de rechtbank versturen.

De kosten voor bewindvoering worden vastgesteld door het ministerie van veiligheid en justitie in de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.  

Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende situaties:

Kosten Bewindvoering éénpersoonshuishouden:

 • Bewindvoering zonder schulden
€ 125,54 (incl. 21% BTW) per maand
 • Bewindvoering met schulden
€ 162,44 (incl. 21% BTW) per maand
 • Instaptarief (aanvangswerkzaamheden)
€ 709,96 (incl. 21% BTW) éénmalig
 • Uitstaptarief (eindwerkzaamheden)
€ 266,20 (incl. 21% BTW) éénmalig

Kosten Bewindvoering tweepersoonshuishouden:
(echtpaar of geregistreerde partners in gemeenschap van goederen)

 • Bewindvoering zonder schulden
€ 150,54 (incl. 21% BTW) per maand
 • Bewindvoering schulden bij één persoon
€ 160,02 (incl. 21% BTW) per maand
 • Bewindvoering schulden bij beiden
€ 194,81 (incl. 21% BTW) per maand
 • Instaptarief (aanvangswerkzaamheden)
€ 850,63 (incl. 21% BTW) éénmalig
 • Uitstaptarief (eindwerkzaamheden)
 € 319,44 (incl. 21% BTW) éénmalig

MEEbeWIND is verplicht om aan het begin van het bewind een beschrijving te maken van je financiële situatie en deze op te sturen naar de rechtbank. Dit heet een boedelbeschrijving. Onder de boedel vallen de inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden. Kinderbijslag is wettelijk gezien inkomsten, dus die wordt in de boedelbeschrijving gezet. Dit betekent dat MEEbeWIND ook je kinderbijslag beheert. Deze komt samen met je andere inkomen op de beheerrekening binnen. Hierdoor kun je zelf niet meer bij de kinderbijslag.  MEEbeWIND gebruikt je inkomen om de vaste lasten en schulden te betalen. Wat daarvan overblijft wordt gebruikt om je leefgeld te kunnen betalen en daarnaast eventueel nog te sparen. Als je kinderen hebt, krijg je meer leefgeld dan wanneer je geen kinderen heeft. De kinderbijslag is bedoeld als extra inkomen voor ouders met kinderen, omdat je met kinderen meer leefgeld nodig hebt dan zonder kinderen. Het kan dus zijn dat een deel van de kinderbijslag nodig is om je leefgeld te kunnen betalen. We zullen altijd samen het budgetplan doornemen zodat je van tevoren weet wat er met je kinderbijslag betaald wordt.

Een aantal weken na de aanmelding moeten we een document naar de rechtbank sturen waarin staat wat het vermogen is en hoeveel schulden er zijn. Vervolgens moeten we ieder jaar een rekening en verantwoording naar de rechtbank sturen. Deze nemen we eerst samen door, zodat je altijd weet welke informatie we doorsturen. De rechter kan ons vervolgens controleren of we ons werk goed gedaan hebben.

Daarnaast krijgen we ieder jaar controle van een accountant, deze controleert steekproefsgewijs de dossiers.